ឧបករណ៍ជីករទេះរុញ

  • excavator ripper

    រ៉កជីក

    ខ្លាំង។ ប្រើប្រាស់បានយូរនិងមានប្រសិទ្ធភាពវាត្រូវបានប្រើដើម្បីបន្ធូរធុងដាក់ថ្ម។ ម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់ដែលមានទំងន់ធ្ងន់មានសមត្ថភាពច្រេះបានយ៉ាងល្អហើយវាជាឯកសារភ្ជាប់ដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ការយកឧបសគ្គចេញពីក្នុងដីរួមមានថ្មឫសនិងឧបសគ្គជាច្រើនទៀត។