ធុងថ្មជីក

  • excavator rock bucket

    ធុងថ្មជីក

    បើប្រៀបធៀបជាមួយធុងដែលបានពង្រឹងធុងដាក់ថ្មកាន់តែរឹងមាំនិងអាចទុកចិត្តបាន។ ធុងដាក់ថ្មជីកយកចានក្រាស់បាតបន្ថែមចានពង្រឹងបន្ថែមចានយាមចំហៀងដំឡើងចានឆ្មាំចំហៀងប្រដាប់ដាក់ធុងដាក់ធុងកម្លាំងខ្ពស់សមស្របសម្រាប់ឱកាសពាក់ខ្ពស់ដូចជាក្រួស។